Od roku 2023 dochází v oblasti datových schránek k zásadním změnám, neboť budou v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 datové schránky povinně zřizovány dalšímu okruhu osob. Důvodem je mimo jiné úspora prostředků vynakládaných na tisk listinných zásilek a doporučené doručování.

Datové schránky pro OSVČ a další osoby

V původním znění novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů měly být datové schránky od roku 2023 zřízeny všem podnikajícím osobám a fyzickým osobám, které se kamkoliv přihlásí přes NIA (Národní bod pro identifikaci a autentizaci). Pokud by nepodnikající fyzické osoby nechtěli datovou schránku využívat, musely by o to oficiálně požádat. Nakonec však bude zřejmě vše jinak. Vláda projednala a schválila pozměňovací návrh k novele, který povinné zřízení datových schránek od roku 2023 ponechává pouze u podnikatelů, nadací, spolků, společenství vlastníků a ostatních právnických osob, které doposud datovou schránku zřízenu neměli. V současné době, kdy společnost musí čelit vysoké inflaci a energetické krizi v důsledku války na Ukrajině by automatické zřízení datových schránek nepodnikajícím fyzickým osobám způsobovalo přílišnou zátěž, neboť případná deaktivace prostřednictvím žádosti by vyžadovala aktivní úkon těchto fyzických osob.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datová schránka bude zřízena i těm osobám, které mají živnost pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení podnikání.

Daňová přiznání pouze elektronicky

Od příštího roku budou mít tedy ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ. To znamená, že tyto osoby budou muset podávat daňová přiznání elektronicky (elektronicky podávat je nutné i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh). Podle statistik doposud OSVČ preferovaly podávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob spíše papírovou formou. Pokud by po Novém roce chtěly ještě učinit podání v papírové podobě, tak mohou, ale pouze pokud to stihnou do doby, než jim bude automaticky zřízena datová schránka.

Fikce doručení

Připomínáme, že přijatá datová zpráva se považuje za doručenou dle fikce doručení po 10 dnech, pokud se do této doby nikdo do datové schránky nepřihlásí. Toto platí jak pro doručované veřejnoprávní datové zprávy (odesílatelem je datová schránka orgánu veřejné moci), tak pro poštovní datové zprávy.

Doručení u protistrany při odeslání zprávy

A jak je to u protistrany, pokud odesíláte zprávu vy? V případě, že komunikujete s orgánem veřejné moci („OVM“), dochází k doručení již okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky OVM. Jinak tomu však bude v případech odesílání poštovní datové zprávy, kterou zasíláte v rámci soukromoprávní komunikace např. vaší bance, operátorovi, prodejci při podání reklamace apod. Zde dochází k doručení až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí protistrana, případně 10. den na základě fikce doručení.

Fikce podpisu

Pozor je potřeba dát také na právní fikci podpisu. U veřejnoprávních datových zpráv platí, že díky fikci podpisu se považuje odeslaná datová zpráva za elektronicky podepsanou. Obdobná fikce podpisu ovšem neplatí pro poštovní datové zprávy. Pokud chcete, aby zaslání datovou schránkou mělo účinky elektronicky podepsané zprávy, je potřeba zprávu elektronickým podpisem opatřit.