Dne 22.7.2022  došlo k vyhlášení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, na základě které si budou moci zaměstnavatelé ve vybraných případech snížit odvody na pojistné o částku odpovídající 5 % z vyměřovacího základu. Výsledný odvod pojistného na zdravotní a sociální pojištění tedy v těchto případech nebude 33,8 %, ale pouze 28,8 %. Uvedené změny se začnou aplikovat od 1. 2. 2023.

Za jakých podmínek bude mít zaměstnavatel na slevu nárok a jak bude její uplatnění probíhat?

Slevu bude možné uplatnit u konkrétní skupiny zaměstnanců, pracujících na částečný úvazek. Zároveň musí být u daného zaměstnance splněno, že:

  • rozsah pracovní doby nesmí být kratší než 8 hodin a delší než 30 hodin týdně.
  • vyměřovací základ nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy (aktuálně se jedná o 58.366,50 Kč) a zároveň vyměřovací základ připadající na 1 hodinu je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy.

Dále musí být splněna u zaměstnance jedna z následujících podmínek:

  • zaměstnanec je starší 55 let,
  • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo které má v péči,
  • zaměstnanec pečuje o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby,
  • jedná se o zaměstnance, který je studentem,
  • jedná se osobu se zdravotním postižením,
  • zaměstnanec nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci, nebo
  • jde o osobu mladší 21 let (v takovém případě neplatí podmínka zkráceného úvazku uvedená výše).

Novela obsahuje řadu dalších méně významných podmínek, jejich splnění je rovněž potřebné.

Zaměstnavatel má dále povinnost  oznámit České správě sociálního zabezpečení záměr uplatnit slevu na pojistném za daného zaměstnancea to elektronicky nejdříve jeden měsíc předem a nejpozději ve lhůtě pro podání měsíčního přehledu o výši pojistného.

Pokud zaměstnanec vykonává zaměstnání u více zaměstnavatelů, může slevu uplatnit jen jeden znich. Perličkou je, že  sleva náleží tomu zaměstnavateli, který svůj záměr oznámil České správě sociálního zabezpečení dříve.

Podmínky a způsob uplatnění slevy na pojistném pro vás budeme i nadále sledovat. Pokud byste měli  uvedenému případné dotazy, rádi Vám je zodpovíme.