Jak jsme Vás již informovali v jednom z našich článků zde, novela zákona o účetnictví zavedla s účinnosti od 1.1.2021 nový způsob zveřejňovaní účetní závěrky, který je poprvé možné využít při zveřejňování účetní závěrky sestavené za účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna 2021 a skončilo nejdříve 31. prosince 2021. 

Jedná se o možnost předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím podání u příslušného správce daně formou přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jelikož je účetní závěrka povinnou přílohou daňového přiznání, mělo by se jednat o administrativní zjednodušení pro účetní jednotky, neboť povinnost bude splněna správcem daně místo účetní jednotky.

Nový způsob předávní účetní závěrky do sbírky listin mohou využit účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin prostřednictvím ČNB.

V případě, že účetní jednotka chce využit tohoto zvláštního způsobu, musí o to požádat příslušného správce daně prostřednictvím vyplnění přílohy k položce 11 I. oddílu daňového přiznání s označením Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. V žádosti účetní jednotka zvolí rozsah, v jákem má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu. Žádost rovněž obsahuje pole pro email, na který správce daně pošle informaci o předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.

Povinným požadavkem pro vyřízení žádosti o předání účetní závěrky do sbírky listin je elektronická forma podání daňového přiznání, včetně všech jeho příloh.

S ohledem na to, že účetní závěrka a žádost o její předání je přikládána jako příloha, tj. nedílná součást daňového přiznání, vztahují se na toto podání obecná pravidla daňového řádu. K tomuto úkonu v souvislosti s účetní závěrkou není tudíž potřeba udělit speciální plnou moc, postačuje plná moc zahrnující rozsah pro podání daňového přiznání (dodatečného daňového přiznání) k dani z příjmů.

Více informací k tomuto způsobu zvěřejňování účetní závěrky naleznete na stránkách finanční správy, o dalších možnostech zvěřejňování se dozvíte v našem již zmiňovaném článku Zveřejňování účetní závěrky.

Pokud byste měli jakékoli otázky ke způsobu nebo rozsahu zveřejňování účetní závěrky nebo byste potřebovali praktickou radu jak na to, neváhejte se na nás obrátit.