Jen několik málo dní zbývá do uplynutí lhůty pro podání Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí. Oznámení podléhají příjmy ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům ČR a to bez ohledu na to, zda se jedná o příjem podléhající srážkové dani, příjem osvobozený od srážkové daně nebo příjem, který nepodléhá zdanění, neboť to stanoví mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění. Takovým příjmem mohou být například dividendy, licenční poplatky nebo úroky vyplacené nebo zaúčtované v roce 2021.

Co je potřeba oznamovat a kdy?

V letech 2019 a 2020 měl plátce příjmů povinnost příjem oznámit vždy do posledního dne následujícího kalendářního měsíce. To platilo jak pro příjmy podléhající srážkové dani, tak pro příjmy od srážkové daně osvobozené i příjmy nepodléhající zdanění v ČR. Osvobozené a nepodléhající příjmy se navíc oznamovaly jen tehdy, pokud oznamovaný příjem překročil v daném kalendářním měsíci částku 100.000 Kč.

V roce 2021 jsou plátci nadále povinni oznámit příjem podléhající srážkové dani ve lhůtě pro odvedení daně (tedy do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla povinnost daň srazit nebo vybrat).

U příjmů, které jsou od srážkové daně osvobozené, nebo zdanění v ČR nepodléhají, platí s účinností od 1.1.2021 nové podmínky, které uvádíme níže.

Nová lhůta, nový limit

Od 1.1.2021 podává plátce daně Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí jedenkrát ročně, vždy do 31. ledna následujícího roku. Limit pro Oznámení, kterým se rozumím souhrnná hodnota příjmů stejného druhu jednomu příjemci, byl navýšen na částku 300.000 Kč za kalendářní měsíc.

Částky se oznamují v souhrnné hodnotě za celý rok, avšak jen za ty měsíce, ve kterých byl limit 300.000 Kč překročen. V případě, že hodnota daného druhu příjmu v žádném měsíci nepřekročila hodnotu 300.000 Kč, nemá plátce příjmů povinnost takový příjem oznamovat.

Lhůta pro podání Oznámení za rok 2021 uplyne dne 31. ledna 2022. Oznámení lze vyplnit a podat prostřednictvím daňového portálu finanční správy, nebo odeslat vyplněný formulář datovou schránkou.

Pokud vyplácíte příjmy do zahraničí a nejste si jistí, zda Vám vzniká povinnost vyplnit Oznámení, obraťte se na nás, rádi Vám poradíme nebo vše zařídíme.