Od 1. 1. 2022 nabývají účinnosti změny v oblasti Intrastatu související s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197. V následujícím textu si blíže představíme jednotlivé novinky.

Zjednodušené hlášení

Podstatnou změnou je možnost zjednodušeného vykazování. Zpravodajské jednotky, které nepřekročí hodnotu 20 milionů Kč pro odeslání nebo přijetí zboží (každý směr se posuzuje samostatně) za aktuální ani předcházející rok, budou moci odeslat pouze jedno hlášení ročně namísto stávajících 12-ti měsíčních výkazů, a to bez uvádění podrobnějších údajů o zboží. Postačí vyplnit jen typ věty zjednodušeného hlášení „ZH“, směr pohybu zboží a referenční období.

Prah, od kterého vzniká povinnost vykazování Intrastatu, zůstává nezměněný, tedy 12 milionů Kč.

Zpravodajská jednotka zároveň nesmí v daném roce ani v předešlém roce obchodovat se specifickými komoditami, které nejsou určené pro zjednodušené vykazování. Jedná se komodity, jejichž seznam bude stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu vyhlášeným ve Sbírce zákonů.

Pokud zpravodajská jednotka chce začít využívat zjednodušený způsob, neoznamuje tuto skutečnost celnímu úřadu, pouze přes příslušnou aplikaci odešle zjednodušené hlášení, a to buď za leden příslušného roku (poprvé za leden 2022), nebo za měsíc, v kterém překročí limit 12 miliónů Kč, od něhož se odvíjí povinnost podávat Intrastat hlášení.

Přestane-li zpravodajská jednotka splňovat podmínky pro použití zjednodušeného hlášení (celková hodnota odeslaného nebo přijatého zboží přesáhne 20 milionů Kč nebo začne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), tuto skutečnost místně příslušnému celnímu úřadu také neoznamuje. V takovém případě pouze začne od měsíce, ve kterém přestane plnit podmínky pro zjednodušené hlášení, zasílat hlášení s uvedením plných údajů o konkrétním zboží.

Pokud ovšem zpravodajská jednotka bude v roce 2022 vykazovat údaje zjednodušeným způsobem a pro rok 2023 již nebude mít povinnost vykazovat intrastatová hlášení, má zpravodajská jednotka povinnost oznámit místně příslušnému celnímu úřadu ukončení podávání zjednodušeného hlášení pomocí formuláře „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“.

Další detaily k zjednodušenému hlášení můžete nalézt přímo na stránkách Českého statistického úřadu zde.

Limit pro malé zásilky

Ke změně dochází také u limitu malých zásilek, kdy se zvyšuje limit ze současných 200 EUR na 400 EUR. Malé zásilky je možné vykazovat zjednodušeným způsobem (pozor, nezaměňovat se zjednodušeným hlášením výše), kdy se tyto malé zásilky vykazují souhrnně pod společným kódem zboží 99500000.

Okruh vykazovaných údajů

Tím bohužel připravovaná zjednodušení u Intrastatu končí. Další chystanou změnou je rozšíření okruhu vykazovaných údajů u odesílaného zboží do jiného členského státu Evropské unie. Po novu přibude k vykazovaným údajům také údaj o zemi původu odesílaného zboží a daňové identifikační číslo odběratele, které mu bylo přiděleno pro účely DPH v členském státě Evropské unie, kam bude zboží odesláno. Pokud odběratel nemá přiděleno DIČ nebo ho zpravodajská jednotka nezná, bude se uvádět kód QV123“.

Změny v zaokrouhlování

Za zmínku také stojí změna v zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek. Nově se bude zaokrouhlování provádět stejně jako u vlastní hmotnosti. Množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než číslo 1 se uvede s přesností na tři desetinná místa. Údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než 1 se v hlášení uvede zaokrouhleně matematicky na celá čísla. Aplikace InstatOnline a InstatDesk budou naštěstí v případě uvedení nezaokrouhlené hodnoty schopny údaj zaokrouhlit samy (po upozornění a odsouhlasení zpravodajskou jednotkou).

Stoprocentní dobropis

Mění se i pravidla pro vykazování 100% dobropisu. Zatímco v současnosti nezakládal 100% dobropis povinnost cokoli v Intrastatu opravovat nebo měnit, po novu bude potřeba uvedené údaje v podaném výkazu následně opravit a původně uvedenou hodnotu zboží snížit o dobropis, případně celý řádek Intrastatu smazat.

Výjimkou budou případy, kdy se zásilka dobropisovaného zboží vrací zpět. Původní výkaz bude zůstávat beze změny a vratka zboží bude vykázána jako zpětný dovoz nebo zpětný vývoz, zpravidla s kódem transakce „21“.

Odeslání zboží nebo vývoz?

Dochází i ke změně terminologie. Místo termínu odeslání se bude používat vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie (do zemí uvnitř EU) a namísto přijetí se bude používat dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie (ze zemí uvnitř EU).

Také se vám to zdá mírně matoucí? Nám také, o vývozu a dovozu hovoříme přeci tehdy, když zboží opouští státy Evropské celní unie nebo sem naopak vstupuje. Tak od 1.1.2022 budeme znát dovoz a vývoz i mezi jednotlivými státy EU, avšak pouze pro účely statistického vykazování.

Změn v oblasti vykazování Intrastatu je pochopitelně mnohem více, ne všechny se nám do našeho příspěvku vešly. Pro další bližší informace můžete zavítat na stránky Českého statistického úřadu, kde naleznete například:

Pokud se vám zdá přehled plánovaných změn i tak značně nepřehledný nebo potřebujete pomoci s vykazováním, můžete se také kdykoli obrátit na náš poradenský tým a objednat se na konzultaci.