Už jste zaregistrovaní do tzv. One-stop-shopu nebo vás tyto kroky čekají v nejbližší době? Přečtěte si, co a jak budete v režimu OSS vykazovat nebo jak má vypadat při placení daně formát platby.

A pokud jste ještě procesem registrace do OSS neprošli, přestože na vás tyto povinnosti dopadají a za červenec jste uskutečnili prodeje zboží na dálku do jiného státu EU („prodej zboží na dálku“ je nový legislativní termín pro obecně známý „zásilkový prodej“), nezapomeňte, že tak máte učinit nejpozději do 10. srpna 2021.

Daňové přiznání v režimu OSS

Daňové přiznání se bude podávat jednou za čtvrtletí, a to výhradně v autentizované části daňového portálu, v prostředí EPO. Formulář jsme si „proklikali“ a odnesli jsme si tyto poznatky:

Formulář sestává z jednotlivých řádků, kdy každý z nich obsahuje několik políček. První z nich je určené pro DIČ dodavatele, tedy osoby, která vyplňuje daňové přiznání, a údaj se doplní automaticky. Následují políčka, kde:

  • vyberete stát EU, do kterého směřovalo plnění;
  • uvedete, zda šlo o zboží nebo službu;
  • určíte, zda je zboží nebo služba zařazená v základní nebo snížené sazbě DPH (procento sazby si aplikace doplní automaticky);
  • posledním doplňovaným údajem je celková úhrnná hodnota plnění v EUR (uvádí se cena v úrovni bez DPH);
  • v případě použití jiné měny než EUR provedete přepočet směnným kurzem Evropské centrální banky platným pro poslední den zdaňovacího období;
  • celkovou DPH vypočítá aplikace automaticky.

Pokud by bylo zboží odesíláno i z jiných členských států EU než z ČR, uvede se na samostatném řádku.

Následuje další strana formuláře, která slouží pro zaznamenání oprav týkajících se minulých zdaňovacích období. Zde se uvádí pouze celková úhrnná částka DPH v členění dle jednotlivých států a období.

Na poslední straně formuláře vám aplikace zobrazí úhrnnou rekapitulaci celkových vykázaných prodejů a platební instrukce.

Jak daň zaplatit

Daň se v režimu OSS bude platit v EUR jednou částkou na účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj:

  • Číslo účtu:                34534-177653621/0710
  • IBAN:                        CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
  • BIC:                           CNBACZPP

Do „zprávy pro příjemce“ se uvede tzv. referenční číslo ve tvaru: CZ/DIČ_dodavatele/Q3.2021.

Přístup do OSS i pro další spolupracovníky

Pokud jste svoji firmu do režimu OSS již zaregistrovali a hledáte, jakým způsobem delegovat odesílání daňových přiznání na další spolupracovníky, vybavte dotyčnou osobu příslušným pověřením. To je potřeba doručit správci daně, ideálně přímo Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno 1, pod který spadá správa OSS. Pověření je možné zaslat např. datovou schránkou.

Pověřená osoba, třeba interní účetní (zaměstnanec), musí disponovat např. bankovní identitou nebo jiným prostředkem elektronické identifikace. Po přihlášení na daňový portál prostřednictvím některého z těchto prostředků elektronické komunikace potom již stačí jen vyplnit žádost o přístup.

Účinnost novely zákona o DPH, která OSS zavádí

Asi jste zaznamenali, že i když termínem „startu“ OSS bylo jednotně pro celou EU zvoleno datum 1. července 2021, novela zákona o DPH, která měla uvedené eurounijní změny zavádět, se v legislativním procesu opozdila a očekávalo se zpočátku, že k jejímu konečnému schválení dojde během července 2021.

Nyní je již jasné, že tomu tak nebude. Novela se na své legislativní pouti totiž vrací ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny, která ji bude opětovně projednávat buď ještě v srpnu nebo dokonce až v září. Senátní úpravy jsou však, co se týče zapracování unijních předpisů, pro běžnou praxi prakticky nevýznamné.

I přesto, že si novela zákona o DPH dává pěkně načas, mohou naštěstí jednotliví plátci DPH díky přímé aplikaci evropské legislativy postupovat podle nových pravidel pro OSS již od 1.7.2021 a vyhnout se tak případným hrozícím kolizím dvojího zdanění DPH.

Pokud si nejste jistí s aplikací nových předpisů a pravidel pro OSS, neváhejte nás kdykoli kontaktovat, rádi vám poradíme.