S jižní Moravou postiženou tornádem se zvedla velká vlna solidarity a firmy i fyzické osoby zasílaly do postižených oblastí finanční dary i další pomoc. Možná vás potěší, že v mnoha případech lze takový finanční nebo věcný dar uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmů a snížit si o něj základ daně.

Když si odečtete hodnotu daru v daňovém přiznání, dochází fakticky k tomu, že na příslušné pomoci finančně participuje vedle darujícího i stát (tím, že obdrží od darujícího méně na daních), což jistě uvítáte.

Abyste si mohli dary za rok odečíst ve svých daňových přiznáních, je třeba splnit určité podmínky. U hodnoty daru se podmínky liší podle toho, jestli jste fyzická nebo právnická osoba, ostatní podmínky jsou pro všechny shodné.

Hodnota daru

Pokud dar poskytuje fyzická osoba, musí být splněno následující:

 • Úhrnná hodnota všech darů, které odčítáte v daňovém přiznání, musí přesáhnout 2 % ze základu daně, nebo musí činit alespoň 1.000 Kč; jednotlivé dary poskytnuté v daném zdaňovacím období se sčítají.
 • Celkově lze ya rok 2021 odečíst maximálně 30 % ze základu daně.

Pravidla týkající se hodnoty daru se liší, pokud jej poskytuje osoba právnická:

 • Hodnota každého jednotlivého daru, který odčítáte v daňovém přiznání, musí činit minimálně 2.000 Kč; dary nižší hodnoty nelze odečítat.
 • Za kalendářní rok 2021 lze celkově lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně.

Příjemce daru

 • Aby bylo možné dar uplatnit v daňovém přiznání, musí být poskytnutý buď konkrétní obci, kraji, nebo právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Dá se říct, že prakticky všechny neziskové organizace, které se do pomoci jižní Moravě zapojily, tuto podmínku splňují.
 • Z daňového základu se dá odečíst i dar poskytnutý fyzické osobě, která poskytuje zdravotní služby, provozuje školy a školská zařízení nebo útulky pro opuštěná zvířata. Takový dar musí být určený na provoz těchto zařízení.
 • Od základu daně není možné odečíst dar, který poskytnete napřímo konkrétní rodině v postižené oblasti. Pokud dar konkrétním lidem chcete odčítat, je třeba jej poslat přes příslušnou neziskovou organizaci, která se na pomoc konkrétním rodinám a osobám zaměřuje.

Účel daru

 • Z daňového základu je možné odečítat pouze takové dary, které jsou určeny na zákonem přesně vymezené, bohulibé účely. Spadají sem mimo jiné dary na účely sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní, stejně tak jako dary na financování odstraňování následků živelní pohromy.

Doložení poskytnutí daru

 • Poskytnutí daru doložíte buď podepsanou darovací smlouvou, nebo potvrzením o daru, ze kterého bude jasné, kdo, komu, kdy, v jaké výši a na jaké účely uvedený dar poskytl. Nezisková organizace vám je na žádost zpravidla poskytne.
 • Žádat o potvrzení nebo vystavení darovací smlouvy však není vždy nezbytně nutné. Finanční úřady by měly uznávat poskytnutí peněžního daru i tehdy, pokud poplatník doloží (např. příkazem k úhradě a výpisem z bankovního účtu, podacím potvrzením poštovní poukázky, příjmovým dokladem apod.), že finanční prostředky poukázal na bankovní účet na pomoc lidem v postižených oblastech zřízený k účelu veřejné sbírky.
 • K obdobnému postupu při uznávání darů nabádá Finanční správa i zaměstnavatele při provádění ročního zúčtování záloh.
 • Seznam veřejných sbírek zveřejňuje Ministerstvo vnitra zde. Tento způsob dokládání se využíval už např. při povodních a záplavách v roce 2013 a je pro všechny jednodušší.

Ostatní podmínky

 • Dar si mohou odečíst od základu daně i zaměstnanci, kteří daňové přiznání nepodávají, a to prostřednictvím ročního zúčtování, které připravuje mzdová účetní zaměstnavatele.
 • V případě manželů si může dar uplatnit kterýkoli z nich nebo si jeho výši mohou mezi sebe libovolně rozdělit. To samozřejmě platí jen za podmínky, že byl dar poskytnutý ze společného jmění manželů.

I když odpočet daru budete řešit až v daňovém přiznání příští rok, doporučujeme projít si podmínky už teď, dokud máte v paměti všechny podrobnosti, a připravit si potřebné doklady.

Pokud váháte, jestli a jak můžete uplatnit dar, který jste poskytli na pomoc obcím zasaženým tornádem nebo u jiné příležitosti, obraťte se na nás. Poradíme vám a možná najdeme i další položky, o které je možné daňový základ snížit.