Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o dani z přidané hodnoty. Změny dopadají především na pronajímatele pronajímající nemovitosti určené k bydlení, dochází však i k zavedení institutu zálohy na daňový odpočet či rozšíření povinnosti elektronické formy podání i pro identifikované osoby.

Změna pravidel pro zdaňování nájmu vymezených staveb určených k bydlení

S účinnosti od 1. 1. 2021 jsou nájmy nemovitých věcí určených k bydlení povinně osvobozeny od DPH bez nároku na odpočet daně na vstupu. Plátce si nově již nemůže moci zvolit režim dobrovolného uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí určených k bydlení v případech, kdy jsou nemovité věci pronajímány jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností. Tato změna se dotýká zejména nájmu bytů, rodinných domů a staveb, v nichž alespoň 60 % podlahové plochy tvoří obytné prostory, včetně pronájmu pozemku či práva stavby s těmito stavbami souvisejícím.

Změna má významný dopad zejména na pronajímatele, kteří si v nedávné době pořídili nemovité věci určené k bydlení nebo provedli na těchto nemovitých věcech technické zhodnocení a uplatnili si při pořízení nárok na odpočet DPH. S povinným přechodem na osvobozený nájem od 1. 1. 2021 budou muset tito pronajímatelé každoročně provádět úpravu odpočtu daně, to znamená, že budou povinni vracet každý rok 1/10 z uplatněného odpočtu, a to až do skončení lhůty pro úpravu odpočtu daně. Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí deset let a počítá se od kalendářního roku, v němž byla nemovitá věc pořízena. Technická zhodnocení provedená na nemovité věci se pro účely úpravy odpočtu daně sledují samostatně. Lhůta pro jejich úpravu činí rovněž 10 let.

Zde si ještě dovolujeme dodat, že osvobození od DPH se nevztahuje na krátkodobý nájem nemovité věci a ubytovací služby, kam dle názoru Generálního finančního ředitelství patří i krátkodobé pronájmy bytů poskytované přes internetové platformy typu Airbnb.

Zavedení institutu zálohy na daňový odpočet

Tato změna vyplývá z novely daňového řádu. Více informací k zavedení institutu zálohy na daňový odpočet naleznete v našem článku „Novela daňového řádu od 1. ledna 2021“. Provázanost mezi daňovým řádem a zákonem o DPH zajistí §105a nově vložený do zákona o DPH – Záloha na nadměrný odpočet, který odkazuje na úpravu dle daňového řádu.

V souvislosti s novelou daňového řádu se mění i výše vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku vykázaného nadměrného odpočtu, jelikož úprava pro vrácení nadměrného odpočtu se přesunuje do daňového řádu. Nově se bude vratitelný přeplatek vracet, pokud bude částka dosahovat alespoň výše 200 Kč. Dosud se vracel přeplatek vyšší než 100 Kč. Pokud přeplatek částky 200 Kč nedosáhne, bude se nově lhůta pro jeho vracení počítat až ode dne následujícího po dosažení částky 200 Kč.

Povinná elektronická forma podání i pro identifikované osoby

Od 1. 1. 2021 se rozšiřuje povinnost podat jak přihlášku k registraci k DPH tak i daňové přiznání elektronickou formou i na identifikované osoby. Dle dřívější úpravy mohla osoba povinná k dani podat přihlášku k registraci identifikované osoby v listinné podobě a stejně tak mohla v listinné podobě identifikovaná osoba podávat i daňová přiznání.

Změny v oblasti e-commerce

Na závěr si krátce dovolujeme zmínit, že nás v roce 2021 čekají ještě další změny zejména v oblasti přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce), které vychází z novelizace předpisů v oblasti DPH na úrovni EU. Novela, která tuto oblast upravuje, zatím ještě nebyla schválena. Nová pravidla pro e-commerce měla původně začít platit od 1. 1. 2021, ale z důvodu pandemie koronaviru Evropská komise posunula jejich účinnost na 1. 7. 2021. Vzhledem k tomu, že se situace nelepší, je možné, že dojde ještě k dalšímu posunu. Novela by měla přinést změny pravidel zásilkového prodeje zboží, zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty (podle současného znění § 71 zákona o DPH je od daně je osvobozen dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR), rozšíření působnosti zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini-One-Stop-Shop), nové povinnosti pro internetové platformy. Detailněji Vás o této novele budeme informovat v některém z našich dalších vydání Tax news.