Velká Británie a EU podepsaly 24. 12. 2020 dohodu o obchodu a spolupráci po Brexitu. Jejím předmětem jsou nová pravidla, která se budou aplikovat na vztahy mezi Velkou Británií a EU po 1. 1. 2021. Stručné informace k dohodě o obchodu a spolupráci po Brexitu uzavřené na Štědrý den jsou dostupné na stránkách Evropské komise zde. Dohodu musí ještě schválit Evropský parlament.

Velká Británie opustila EU v lednu 2020 a do konce roku 2020 se nacházela podle dohody o vystoupení Velké Británie z EU v tzv. přechodném období, kdy na ni dopadala pravidla EU, která ale neměla možnost ovlivňovat.

Z pohledu aplikace DPH se Velká Británie stává od 1. 1. 2021 tzv. třetí zemí. Přestává se účastnit vnitřního trhu a není již nadále součástí celní unie. Z hlediska DPH se bude k obchodům s Velkou Británií přistupovat stejně jako např. k obchodům s USA nebo Čínou. Výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU a Severním Irskem, na které se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

 • Dohoda o obchodu a spolupráci po Brexitu zaručuje bezcelní obchod mezi Velkou Británií a EU. Zboží však bude muset splnit tzv. preferenční pravidla původu stanovující, že zboží pochází minimálně z 50% z Velké Británie nebo EU (některé sektory mohou mít tato pravidla přísnější).
 • Přeshraniční obchod se zbožím podléhá od 1. 1. 2021 pravidlům pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Zboží vstupující do EU nebo vyvážené z EU do Velké Británie  bude podléhat celnímu řízení a běžným pravidlům zákona o dani z přidané hodnoty pro dovoz a vývoz zboží.
 • Dohoda o vystoupení Velké Británie z EU určuje detailnější postup v situaci, kdy odeslání nebo přeprava zboží z Velké Británie na území EU nebo opačně byla zahájena před koncem přechodného období a ukončena až po jeho skončení, přičemž zboží dorazí na hranici EU a Velké Británie po skončení přechodného období. Takovéto plnění se bude pro účely DPH stále považovat za plnění uvnitř EU a nikoli za dovoz či vývoz zboží a bude se uvádět v souhrnném hlášení. U daňového identifikačního čísla odběratele z Velké Británie se bude používat předpona GB.
 • Zpětný dovoz zboží. Pokud bylo zboží přepraveno nebo odesláno z jednoho členského státu  EU do Velké Británie před koncem přechodného období a vráceno v nezměněném stavu zpět do EU po skončení přechodného období, považuje se tento pohyb za tzv. zpětný dovoz. Zpětný dovoz je v podmínkách ČR osvobozen od DPH za předpokladu, že je osvobozen od cla.
 • Obchodování se zbožím se Severním Irskem. Odlišně se budou z hlediska DPH posuzovat obchody se Severním Irskem. Právní předpisy EU v oblasti DPH týkající se zboží se budou i po uplynutí přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) v Severním Irsku aplikovat i nadále. Severní Irsko bude mít postavení členského státu EU minimálně další čtyři roky po skončení přechodného období. Daňové identifikační číslo pro účely DPH bude mít u osob ze Severního Irska při obchodování se zbožím v rámci EU nově předponu „XI“. Transakce zahrnující pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR budou považovány za plnění uvnitř EU, včetně všech specifických obchodů (např. zásilkový prodej u e-shopů) a zvláštních režimů.
 • Přeshraniční poskytnutí služby. I u služeb se po 1. 1. 2021 postupuje stejně jako u služeb poskytnutých osobě povinné k dani usazené ve 3. zemi a opačně. To se týká i služeb vůči osobám usazeným v Severním Irsku. Zde se obdobná výjimka, která platí pro pohyb zboží, neaplikuje. Služby dle základního pravidla (tj. služby s výjimkou uvedených v  ustanoveních v § 9a až § 10i zákona o DPH) poskytnuté podnikateli usazenému ve Velké Británii (včetně Severního Irska) nevstupují do souhrnného hlášení a v daňovém přiznání k DPH se uvádí na řádku 26.
 • Při poskytnutí služby dle základního pravidla osobě nepovinné k dani (tj. nepodnikateli) z Velké Británie (vč. Severního Irska) plátcem z ČR se aplikuje standardně DPH v ČR.
 • Mini-One Stop Shop (MOOS). Režim jednoho správního místa (MOOS) využívají podnikatelé poskytující telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a digitální služby nepodnikatelům usazeným v EU. Tyto služby podléhají obecně DPH ve státu, v němž konečný zákazník – nepodnikatel bydlí. Pro zjednodušení odvodu DPH slouží tzv. jedno správní místo, tzv. Mini-One Stop Shop, což je v případě ČR webový portál provozovaný českou finanční správou. Podnikatelé usazení v ČR a poskytující tyto služby zákazníkům z Velké Británie nebudou moci po 1. 1. 2021 portál pro podávání přiznání a odvod DPH splatné ve Velké Británii využívat. Budou muset dodržovat pravidla platná ve Velké Británii, což bude znamenat především povinnost registrace k DPH ve Velké Británii a podávání daňových přiznání k DPH.
 • Zásilkový obchod. Dohoda o obchodu a spolupráci po Brexitu neobsahuje žádná speciální pravidla pro zásilkový obchod provozovaný např. e-shopy. Zatímco do 31. 12. 2020 musel e-shop zasílající zboží do Velké Británie odvádět příslušnou DPH do Velké Británie až od dosažení stanoveného ročního obratu, po novu se musí registrovat k DPH ve Velké Británii již při prvním obchodu. Odlišný režim platí pro zásilky v hodnotě do £ 135, kdy se bude příslušná DPH přiznávat až v rámci daňového přiznání k DPH a nikoli při proclení zboží při dovozu. Pokud prodejce realizuje uvedený obchod nikoli přímo, ale prostřednictvím některé z on-line prodejních platforem, bude za odvod DPH ve Velké Británii odpovědný právě provozovatel této on-line prodejní platformy. U dováženého zboží nad  £ 135 nebo zásilky s vícero kusy zboží s celkovou úhrnnou hodnotou nad £ 135 se bude využívat postup pro výběr DPH při dovozu, který známe z EU. To znamená, že osoba deklarující zboží do režimu volného oběhu (importér) zaplatí ve Velké Británii dovozní DPH (a případně clo) přímo celnici v rámci proclení. Následně bude moci zažádat o její vrácení, jen pokud má britské DIČ.
 • Třístranný obchod. Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu již nebude aplikovatelný pro zúčastněné osoby z Velké Británie.
 • Call-off stock. Končí rovněž zjednodušený režim skladu (call-off stock režim) pro osoby usazené a registrované k DPH ve Velké Británii, provozující sklad na území EU, nebo pro osoby registrované k DPH v EU, kteří mají sklad umístěný ve Velké Británii. Pokud osoba z Velké Británie využívala zvláštní režim skladu v ČR, kde má umístěné své zboží, vzniká ji povinnost registrace k DPH v ČR. Naopak plátci DPH, kteří mají umístěný svůj call-off stock na území Velké Británie, mají povinnost registrace k DPH ve Velké Británii.
 • VAT Refund. Pozornost je potřeba věnovat vracení DPH uhrazené do Velké Británie ze zdanitelných plnění uskutečněných do konce roku 2020. Standardně je lhůta pro zažádání o vratku DPH odvedené ze zdanitelného plnění do jiného členského státu EU do 30. 9. následujícího roku. V případě vratky DPH uhrazené do Velké Británie je však třeba předmětnou žádost podat nejpozději do 31. 3. 2021. Uvedené se nebude vztahovat na DPH uhrazenou v ceně zboží z plnění uskutečněných na území Severního Irska od osoby, která má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou XI.

Zdroj: Detailně jsou hlavní změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2021 v souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU popsány na webu finanční správy zde.