Mediální rozruch vzbudil návrh změn zákona o daních z příjmů v podobě, který Poslanecká sněmovna projednala a finálně schválila ve 3. čtení dne 20. 11. 2020. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu, ten jej bude projednávat na své 3. schůzi začátkem prosince. Připomeňme si, co jsou klíčové změny, jejichž účinnost je datována k 1. 1. 2021.

  • LIMIT PRO OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ

V současně platném znění zákona o daních z příjmů je úplatný převod cenného papíru osvobozen od daně z příjmu bez jakéhokoliv limitu. Podmínkou však je, aby doba mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru byla delší než 3 roky.

Ve 3. čtení, tedy až 20. 11. 2020, bylo do zákona z poslanecké iniciativy přidáno, že pro osvobození převodu cenného papíru bude platit i další podmínka, a to roční limit příjmů 20 milionů Kč u jednoho poplatníka. Příjem nad tuto částku by podléhal standardnímu zdanění. Jedná se o kontroverzní návrh, a to nejen z důvodu principiálně sporné otázky zdanění kapitálu versus ceny práce, ale především proto, že úprava je zaváděná bez jakýchkoli přechodných ustanovení a bez obalu tím narušuje základní právní jistoty jako je předvídatelnost práva, nepřípustnost retroaktivity či ochrana legitimního očekávání. Lze hovořit i o diskriminačním zdanění, protože dani by sice podléhal převod akcií, kdežto převod obchodních podílů na s.r.o. by se po uplynutí časového testu stále těšil osvobození.

Věříme, že taková právní úprava je mimo rámec fungování právního státu a budeme se zvědavostí sledovat, jak si s návrhem poradí Senát.

  • SUPERHRUBÁ MZDA A ZVÝŠENÍ SLEVY NA POPLATNÍKA

Poslanecká sněmovna dále schválila ve 3. čtení i zrušení institutu superhrubé mzdy. Dále bude na Senátu, jak o zrušení superhrubé mzdy rozhodne.

Překvapením však je, že Poslanecká sněmovna schválila i novelu zákona týkající se zvýšení základní slevy na poplatníka z 24.840 Kč na částku 34.125 Kč. Tato částka odpovídá průměrné mzdě za rok 2019 dle údajů ČSU. 

Je zřejmé, že zavedení obou daňových zvýhodnění bylo spíše chybou v procesu schvalování. Bude teď na Senátu, zda se k podpisu prezidenta dostane pouze novela týkající se zrušení superhrubé mzdy, nebo novela zavádějící zvýšení slevy na poplatníka, či zda se v roce 2021 dočkáme účinnosti obou změn.  

Pokud projde úspěšně celým legislativním procesem zrušení superhrubé mzdy i zvýšení slevy na poplatníka, potom se daň z příjmu bude počítat přímo z hrubé mzdy sazbou 15 %. Hrubá mzda nad 4násobek průměrné mzdy bude podléhat sazbě daně ve výši 23 %. Sleva na poplatníka za celý kalendářní rok 2021 by byla ve výši 34.125 Kč. Při výpočtu měsíční čisté mzdy zaměstnance by se sleva na poplatníka uplatňovala v poměrné výši, v jedné dvanáctině.

Zavedení těchto dvou legislativních změn by přineslo obrovské daňové výpadky na příjmové straně státního rozpočtu. Je tedy pravděpodobné, že se Senát bude přiklánět pouze k jedné z těchto alternativ.

V případě, že Senátem projde zvýšení slevy na poplatníka, prospěch z této změny budou mít nejenom zaměstnanci, ale i OSVČ nebo lidé pouze s pasivními příjmy.

Odhaduje se, že zavedení obou změn systému by přišlo státní pokladnu ve výpadku příjmů ročně na cca 130 mld. Kč. Návrh státního rozpočtu pro příští rok přitom s touto úpravou daní vůbec nepočítá. 

Přechodná ustanovení

Pokud dojde k zrušení institutu superhrubé mzdy, zrušení bude platit pro celé zdaňovací období roku 2021 bez ohledu na to, zda novela stihne nabít účinnosti k 1. lednu 2021.

Pokud novela nestihne nabýt účinnosti k 1. 1. 2021, bude se u výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti používat současná právní úprava (současný koncept superhrubé mzdy). Plátce daně (tj. zaměstnavatel) pak za období, ve kterém novela ještě nebyla účinná, zohlední úpravu v rámci ročního zúčtování daně, případně přímo poplatník prostřednictvím daňového přiznání.

  • STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

Daňový balíček obsahuje očekávanou úpravu stravenkového paušálu. Od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude osvobozený příspěvek na stravování poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci v peněžité formě do stanoveného limitu, který nahradí současné poskytování tzv. stravenek. Pro zaměstnavatele bude představovat peněžitý příspěvek na stravování daňově uznatelný náklad v plné výši. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnout poskytovat stravenky i nadále, tak mohou činit. Zákon obsahuje obě možnosti. Blíže se o stravenkovém paušálu můžete dočíst v našem starším článku.

  • ODPISY MAJETKU

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení i změny týkající se odpisů majetku. O změnách, které s touto novelou přichází, jsme Vás informovali zde a přidáváme jejich stručné shrnutí:

  • Zrušení kategorie nehmotného majetku
  • Zvýšení limitu pro odpisování hmotného majetku na 80 tis. Kč
  • Zavedení mimořádných odpisů pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině

V dané oblasti nedošlo k žádným pozměňovacím návrhům. Tento nový postup odpisování majetku bude možno použít na majetek pořízený již od 1. 1. 2020.

Odhaduje se, že navrhovaná úprava bude mít v roce 2021 negativní dopad na veřejné rozpočty ve výši 11,1 mld. Kč, v roce 2022 pak ve výši 15,6 mld. Kč.