Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž je měsíční příjem nižší než částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Tu vyhlašuje Ministerstvo práce a sociální věcí sdělením a pro rok 2019 i 2020 to bylo 3.000 Kč. Od 1. 1. 2021 se tato částka zvyšuje na 3.500 Kč.

Protože účast na nemocenském pojištění podmiňuje zároveň i účast na sociálním pojištění jako celku, znamená to v praxi, že od 1. ledna 2021 příjmy ze zaměstnání malého rozsahu do částky 3.500 Kč nepodléhají sociálnímu pojištění.

Ruku v ruce s hranicí pro účast na sociálním pojištění jde i zdanění daní z příjmů. Příjem ze zaměstnání malého rozsahu se totiž zdaňuje srážkovou sazbou daně 15 %, pokud zaměstnanec zároveň nepodepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani.

Účastí na nemocenském pojištění je podmíněna i účast na zdravotním pojištění. Mezi pojištěnce nepatří mimo jiné zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, pokud příjem u jednoho zaměstnavatele nedosáhl částky, který je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění.

Lze proto shrnout, že od 1. ledna 2021 nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění příjem z dohod o pracovní činnosti, jestliže měsíční příjem nepřevýší 3.500 Kč.