Koncem října 2020 předložil předseda vlády Andrej Babiš pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 910, který mimo jiné upravuje problematiku výpočtu daně z příjmů, a to hned v několika oblastech. Hlavní změnou, kterou přináší tato navrhovaná právní úprava, je zrušení superhrubé mzdy jako základny pro výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti. Ponovu by se základ daně z příjmů ze závislé činnosti rovnal příjmům ze závislé činnosti. Kromě zrušení konceptu superhrubé mzdy dochází také ke zrušení sedmiprocentního solidárního zvýšení daně a zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a 23 %. Pro základ daně nepřesahující 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2021 se jedná o částku 1.701.168,- Kč) by měla být použita sazba ve výši 15 % a pro základ daně převyšující 48násobek průměrné mzdy by měla být použita sazba daně ve výši 23 %.

Ve srovnání se současnou právní úpravou, kdy je solidární sedmiprocentní zvýšení daně aplikováno pouze na příjem ze zaměstnání a dílčí daňový základ ze samostatné činnosti, bude navrhovaná druhá sazba daně (23%) aplikována i na ostatní dílčí základy daně. Ve výsledku, tak navrhované změny sníží daňovou zátěž u příjmů ze závislé činnosti, nicméně u ostatních dílčích základů daně dojde naopak ke zvýšení daňového zatížení.

Pro zdanění některých druhů příjmů z kapitálového majetku a ostatních příjmů plynoucích ze zahraničí by měl být nově zaveden samostatný základ daně, u kterého bude aplikována sazba daně 15 %. Mělo by se jednat o příjmy, které při výplatě českými subjekty podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Mezi takové příjmy můžeme zařadit například úroky z účtů vedených v zahraničí nebo dividendy od zahraničních společností.

Součástí návrhu na zrušení superhrubé mzdy je aktuálně i návrh na zvýšení částky základní slevy na poplatníka ze současných 24.840,- Kč na 27.000,- Kč. Obecně se také hovoří o tom, že navrhované změny budou pouze dočasné, a to na dobu dvou let. Prezident Miloš Zeman se již v minulosti vyjádřil, že svůj podpis pod touto novelou podmiňuje právě omezením doby platnosti změn na dva roky. Navrhovaná právní úprava omezení doby, po kterou budou změny platit, ovšem neobsahuje. Otázkou tak zůstává, v jaké podobě nakonec bude sněmovní tisk č. 910 potažmo návrh na zrušení superhrubé mzdy schválen.

Sněmovní tisk č. 910 aktuálně čeká třetí čtení v Poslanecké sněmovně. Situaci ohledně zrušení superhrubé mzdy pro Vás budeme i nadále sledovat.