Zpětné uplatnění daňové ztráty je jedním z nástrojů, který mohou poplatníci daně z příjmů (fyzické i právnické osoby) nově využít pro získání peněžních prostředků a vykrýt tak neplánovaný propad svých příjmů nejen v čase světové pandemie a souvisejících ekonomických následků.

Nová právní úprava je součástí daňového balíčku, který byl schválen s účinností od 1. července 2020 a byl implementován do daňového systému i pro případné budoucí ekonomické propady.

Co vlastně zpětné uplatnění daňové ztráty znamená? Daňovou ztrátou se zde rozumí daňová ztráta, kterou poplatník vykáže za zdaňovací období, jehož poslední den spadá do období počínaje 30. červnem 2020 včetně. Novelizované znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů umožňuje poplatníkům daně z příjmů odečíst od základu daně pravomocně stanovenou daňovou ztrátu (nebo její část) nejen v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících, ale také zpětně, a to ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících.

Zde je důležité upozornit, že právní úprava se vlivem přechodných ustanovení liší pro první zdaňovací období poplatníka, jehož konec nastane dne 30. června 2020 nebo později. Pokud v tomto období realizuje poplatník daňovou ztrátu, umožňují mu přechodná ustanovení uplatnit tuto daňovou ztrátu již ve výši, kterou poplatník daně očekává. Pro zjednodušení budeme nyní uvažovat zdaňovací období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Poplatník daně z dosavadních výsledků hospodaření odhadne výši daňové ztráty již v srpnu 2020 (nejvýše však 30 miliónů Kč). O tuto částku má možnost zpětně snížit svůj základ daně, avšak pouze za bezprostředně předcházející zdaňovací období (v našem případě rok 2019). Snížení základu daně uskuteční prostřednictvím odčitatelné položky v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019. V případě, že v předcházejícím roce byla poplatníkovi vyměřena daň z příjmů a vznikne přeplatek na dani, může být poplatníkovi daně na jeho žádost vrácen. Pokud bude následně za rok 2020 skutečná výše pravomocně vyměřené daňové ztráty vyšší, může poplatník daně uplatnit zbývající výši daňové ztráty zpětně také za rok 2018 a 2019 (prostřednictvím dalšího dodatečného daňového přiznání). Pokud bude naopak skutečně stanovená daňová ztráta za rok 2020 nižší (nebo nevznikne), je poplatník povinen podat další dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a uhradit rozdíl na dani včetně úroků z prodlení.

Daňovou ztrátu, kterou poplatník neuplatní zpětně (například pro příliš nízký základ daně ve dvou předcházejících letech), může standardním způsobem uplatnit v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po období, za které byla daňová ztráta stanovena.

Nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů dále stanoví, že daňovou ztrátu lze zpětně uplatnit jen do výše nepřesahující 30 miliónů Kč (souhrnně za obě předcházející období).