O plánované novele zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností od roku 2021 jsme vás již dříve informovali v našem článku. Chystané druhé čtení novely, které mělo proběhnout v září, se bohužel neuskutečnilo. Novela zákona byla projednána v průběhu září pouze garančním rozpočtovým výborem, který doplnil vládní návrh zákona o několik pozměňovacích návrhů týkající se zejména změn v odpisování majetku:

Nehmotný majetek – zrušení daňového odpisování

Návrh zákona hovoří o zrušení povinnosti daňově odpisovat nehmotný majetek. Výdaje související s pořízením nehmotného majetku bude možné uplatnit přímo do nákladů v souladu s účetnictvím. Tato změna by se měla vztahovat na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020. Přístup k odpisům nehmotného majetku by se tak prakticky vrátil do stavu známého k 31.12.2003.

Hmotný majetek – zvýšení hranice daňového odpisování na 80.000 Kč

Navrhovaná úprava předpokládá zvýšení hodnotové hranice, od které jsou poplatníci povinni příslušný hmotný majetek daňově odpisovat, ze stávajících 40 tis. Kč na 80 tis. Kč. Tato úprava má pomoci poplatníkům uplatnit výdaje spojené s pořízením hmotného majetku rychleji než za stávající situace. Zvýšení hranice ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, od které jsou samostatné movité věci považovány za hmotný majetek s povinností uplatňování daňových odpisů, pomůže i ve vyrovnání rozdílu vznikajícího mezi daňovými a účetními odpisy a odložené daně. Úprava by se měla vztahovat na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého k obvyklému užívání od 1. ledna 2020.

Vzhledem k tomu, že poslední zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek zaznamenal zákon o daních z příjmů naposledy v roce 1998 (zvýšení z 20 tis. Kč na 40 tis. Kč), je tato úprava zcela ekonomicky oprávněná a daňovými poplatníky bude vítaná.

Mimořádné odpisy pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině

Navrhuje se zavedení možnosti mimořádných odpisů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Podmínkou použití mimořádných odpisů je, že poplatník je zároveň prvním vlastníkem hmotného majetku.
Majetek zařazený v první odpisové skupině bude možné odepsat v průběhu 12 měsíců (standardně se tento majetek odepisuje 3 roky). Majetek, který je součástí druhé odpisové skupiny, bude možné odepsat během 24 měsíců (standardně se tento majetek odpisuje po dobu 5 let). Za prvních 12 měsíců odepisování bude po novu možné uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny majetku a za dalších 12 měsíců zbytek. Výhodou tak samozřejmě je, že dojde k dřívějšímu snížení základu daně.

Mimořádné odpisy majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině zákon o daních z příjmů v minulosti aplikoval stejným způsobem po dobu hospodářské krize v letech 2009 – 2010. Novela zákona toto ustanovení tedy opětovně aktivuje pro aktuálně pořízený hmotný majetek.