Od 1. 1. 2020 došlo na úrovni Evropské unie k novelizaci směrnice o společném systému DPH a prováděcího nařízení k této směrnici. Česká republika implementovala uvedené změny do českého zákona o DPH až novelou účinnou od 1. 9. 2020. To mělo za následek, že v mezidobí od 1. 1. 2020 do 1. 9. 2020 si mohli plátci v České republice vybrat a postupovat buď podle nových ustanovení evropské směrnice na základě jejího přímého účinku, anebo využít stávající postup podle zákona o DPH a na uvedené změny reagovat až s účinností novely od 1. 9. 2020. Na druhou stranu správce daně smí vyžadovat na plátcích dodržování pravidel změněných touto novelou až od účinnosti novely zákona o DPH, tedy od 1. 9. 2020.

Novela zákona o DPH přináší:

Režim konsignačního (call-off) skladu

Zatímco podle pravidel platných do 31. 8. 2020 měl odběratel povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu EU do tzv. konsignačního skladu deklarovat toto plnění v DPH přiznání již v okamžiku jeho naskladnění, nově to bude až během dodání zboží, tedy v okamžiku vyskladnění zboží pro svoji potřebu. Nesmí se však tak stát déle než do 12 měsíců po naskladnění zboží.

Současně s novými pravidly pro režim konsignačního skladu došlo k úpravě formuláře pro souhrnné hlášení. Plátce daně dodávající zboží do jiného členského státu EU v režimu konsignačního (call-off) skladu má novu povinnost. V okamžiku přemístění zboží musí uvést hodnotu takto dodaného zboží v souhrnném hlášení, a to na samostatném listu pro režim skladu (oddíl C.), o který bylo souhrnné hlášení doplněno.

Od 1. 9. 2020 jsou tedy plátci DPH pořizující zboží v režimu konsignačního skladu umístěného v ČR povinni přejít na tento nový režim:

  • V okamžiku naskladnění zboží do konsignačního skladu v DPH přiznání nic nevykazovat (není zde již povinnost přiznat daň z pořízení zboží).
  • Vykázat v přiznání DPH vyskladnění zboží z konsignačního skladu coby pořízení zboží z jiného státu EU.

Plátci DPH dodávající zboží do konsignačního skladu odběratele umístěného v jiném členském státě budou postupovat takto:

  • V okamžiku přemístění zboží do konsignačního skladu v přiznání k DPH nic nevykazovat, přemístění zboží uvést pouze v souhrnném hlášení v novém oddíle C.
  • V okamžiku vyskladnění zboží při jeho prodeji uvést toto plnění do daňového přiznání k DPH coby dodání zboží do jiného státu EU a současně s tím i do souhrnného hlášení, oddílu B. 

Řetězové obchody

U řetězových obchodů se nově zavádí podmínka definující, že zajišťuje-li přepravu prostřední osoba, má se zato, že se přeprava vztahuje k prvnímu dodání (od prodávajícího k prostřední osobě). Avšak v případě, pokud prostřední osoba předloží prodávajícímu DIČ přidělené státem započetí přepravy, má se zato, že přeprava náleží k druhému dodání. První dodání tedy bude považováno za lokální plnění podléhající DPH.

Podmínky pro osvobození při dodání zboží

Novou podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že prodávající uvede obchod korektně do souhrnného hlášení. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu pro tyto účely platné daňové identifikační číslo.

Novela zároveň definuje důkazní prostředky, kterými může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. V případě, že tak prodávající učiní, musí správce daně osvobození od DPH akceptovat, ledaže je správcem daně prokázán opak. Specifikace těchto dokumentů vychází z prováděcího nařízení k evropské směrnici o DPH a Evropská komise vydala již v prosinci 2019 k této problematice podrobné vysvětlivky (84 stran), které jsou dostupné v češtině ZDE.

 V případě potřeby bližších informací nás neváhejte kdykoli kontaktovat.