Není to tak dávno, co jsme v našem Newsletteru psali o rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí na jednotky v rodinném domě, které se uskutečnilo s účinností od 1. listopadu 2019. K němu došlo novelou zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s cílem odstranit disproporci, která vznikla při zrušení tzv. zákona o trojdani. Tento dřívější zákon totiž převod jednotek v rodinných domech osvobozoval (za  splnění dalších podmínek), zatímco zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí s účinností od 1. ledna 2014 na bytové jednotky v rodinných domech pozapomnělo a osvobození přiznalo jen jednotkám v bytových domech.

To vyvolalo mnoho sporů se správcem daně, z nichž řada skončila u soudu s argumentem, že jestliže smyslem a účelem osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí je naplnění cíle dosažitelnosti a dostupnosti bydlení, pak by pro osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí nemělo hrát roli, zda se jednotky nacházejí v bytových nebo v rodinných domech.

V posledním červnovém týdnu jsme se mohli seznámit s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 4 Afs 89/2020 – 44), který zkonstatoval, že neuvedení bytových jednotek v rodinných domech ve výčtu nemovitostí osvobozených od daně z nabytí nemovitých věcí představuje opomenutí zákonodárce, nikoli jeho úmysl. Takové opomenutí je podle Nejvyššího správního soudu nutné vnímat jako neúplnost právního řádu představující mezeru, kterou je třeba zaplnit. Nejvyšší správní soud pro tuto mezeru v zákoně využil analogickou aplikaci zákonného opatření na případy prvního úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v bytovém domě.

Podle rozsudku NSS jsou tedy všechny převody bytových jednotech v rodinných domech osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí, a to i před 1. listopadem 2019.

V praxi to znamená, že poplatníci nyní mohou podat dodatečná daňová přiznání a požádat o vrácení daně z nabytí nemovitých věcí, pokud již ovšem nedošlo k uplynutí příslušné promlčení lhůty.

Finanční správa v minulém týdnu vydala na svém webu informaci, že uvedený rozsudek NSS akceptuje v plném rozsahu a je připravena se jím řídit:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/osvobozeni-prvniho-uplatneho-nabyti-10754.