V prosinci 2018 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o DPH, kterou se přeřazuje do druhé snížení sazby DPH (tj. 10%) pravidelná hromadná přeprava osob. 10%-ní sazba DPH bude aplikovaná na pravidelnou vnitrostátní autobusovou, vlakovou i lodní linkovou dopravu osob včetně lanovek nebo přívozů. Výjimku tvoří doprava lyžařskými vleky, které podléhají i po novu první snížené sazbě 15%.

V této novele zákona o DPH byla navržena účinnost od 1. ledna 2019.

Ačkoli prezident podepsal zákon ještě na sklonku roku (27.12.2018), vyhlášení zákona ve Sbírce listin do konce roku 2018 neproběhlo a vyvstává tedy otázka, od kdy druhou sníženou sazbu DPH aplikovat. Na tuto otázku dává odpověď zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv v § 9 odst. 3:

„Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.“

Druhá snížená sazba DPH 10% se tedy uplatní od patnáctého dne po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Necháme se překvapit, zda změna sazby padne doprostřed měsíce, nebo zda se změny sazby dočkáme k 1.2.2019.